afbeelding avg

Privacyverklaring Van Rhijn notarissen

Versie 17 april 2019 

Van Rhijn notarissen respecteert uw privacy en gaat volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om met uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring informeert Van Rhijn notarissen u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten zijn.

 

Van Rhijn notarissen is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

 

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan de Privacy Officer van Van Rhijn notarissen via elings@vanrhijnnotarissen.nl of via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. In deze privacyverklaring staan deze rechten beschreven

 

Datalekken

Indien u van mening bent dat er persoonsgegevens van cliënten of medewerkers van Van Rhijn notarissen voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden heeft vragen wij u dit direct te melden via elings@vanrhijnnotarissen.nl of via telefoon 030-6920866. Vermeld daarbij altijd een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

 

Onze contactgegevens

Voor alle (overige) vragen en opmerkingen, kunt u contact opnemen via: 

Naam kantoor: Van Rhijn notarissen
Adres: 2e Dorpsstraat 58
Postcode/Plaats: 3701 AB Zeist
Contactpersoon: mr. M.M. Elings- van Hooidonk
E-mailadres: elings@vanrhijnnotarissen.nl
Tel.nr.: 030-6920866

 

 

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

 

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Van Rhijn notarissen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

 

Wijzigingen

Van Rhijn notarissen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Meer informatie is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven;
 • in het kader van een sollicitatieprocedure.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden verwerkt.

 

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht in het kader van onze notariële dienstverlening.

 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

 

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

Verwerkingsactiviteit  

Doel

 

Grondslag

1. Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten Passeren van notariële akten Wettelijke verplichting
2. Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden en afhandelen van notariële akten (dossier) Passeren van notariële akten Wettelijke verplichting
3. Verstrekken d.m.v. doorzending: concepten en dossierstukken aan derden met toestemming cliënt Informeren derden op verzoek van Cliënt Toestemming
4. Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap  Uitvoeren opdracht Cliënt   Uitvoering overeenkomst 
5. Verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de wettelijk verplichte inschrijving van gegevens of akten in register  Kenbaarheid  Wettelijke verplichting 
6. Verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in Centraal Levenstestamenten Register (CLTR) Kenbaarheid Toestemming
7. Vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren van handtekeningen  Bevestigen echtheid handtekening op verzoek  Uitvoering overeenkomst 
8. Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie t.b.v. acquisitie, nieuwsbrieven en andere vormen van marketing

Marketing en acquisitie 

Toestemming

 

 

 

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster, het Handelsregister en het Huwelijksgoederenregister.
 • Basisregistratie Personen (BRP) als u een partij bent in een akte of document of als u bestuurder bent van een rechtspersoon die partij is in een (onderhandse) akte.
 • Centraal Testamentenregister (CTR) en Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).
 • Makelaar, hypotheekadviseur, accountant, advocaat of andere adviseur in verband met een (koop)overeenkomst waarin u één van de partijen bent en/of in verband met de aan ons verstrekte opdracht.
 • Bank of andere financiële instelling.
 • Schenker, testateur of begiftigde.
 • Uw contractpartij.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).
 • Kadaster.
 • Rechtbank (huwelijksgoederenregister, boedelregister).
 • Belastingdienst (overdrachtsbelasting en erf- en schenkbelasting).
 • Kamer van Koophandel.
 • Verwijzers (makelaar, accountant, hypotheekadviseur, advocaat, enzovoort).
 • ECH/Stater (voor hypothecaire informatie).
 • Uw contractspartij(en).
 • Door u en/of door uw contractspartij(en) ingeschakelde tussenpersonen/adviseurs
 • Centraal Testamentenregister (CTR) en Centraal Levenstestamentenregister (CLTR).

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie, tenzij u ons hiervoor toestemming heeft verleend.


Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

 

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

 

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via bovengenoemde contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Meer weten?

Bel 030 69 20 866

 

Of kom naar ons gratis inloopspreekuur, elke maandag van 9.00 tot 10.00 uur.

 

We helpen je graag verder!

 

 

Onze specialisten bij Over ons

mr. Marjolein Elings-van Hooidonk

Notaris

Specialisatie: familierecht en ondernemingsrecht

Meer over Marjolein

Marjolein studeerde in 1986 af in Nijmegen en is sinds 1990 verbonden aan ons kantoor. Sinds 1997 is ze notaris, voornamelijk werkzaam in het familierecht en ondernemingsrecht. Marjolein is onder andere gespecialiseerd in estate planning, de afwikkeling van nalatenschappen en bemiddeling bij scheidingen.

 

Wat kun je van Marjolein verwachten?

Marjolein wordt oprecht blij als ze mensen mag helpen tijdens de grote momenten in het leven. Feestelijke momenten bij het kopen van een huis of een huwelijk. Verdrietige momenten bij een scheiding of een sterfgeval. Het persoonlijk contact en het vertrouwen dat mensen in haar stellen geeft iedere dag enorme voldoening. 

Haar visie om een menselijk en modern kantoor te maken met respect voor de klassieke kwaliteiten van het vak, kon ze goed vertalen in het nieuwe pand in Zeist, waar Van Rhijn Notarissen nu een paar jaar gevestigd is. Het is een laagdrempelige, veilige en sfeervolle omgeving geworden waar klanten en medewerkers zich prettig en vertrouwd voelen. Er worden immers de meeste intieme zaken van het leven besproken. 

"Ik vertaal de wensen van de cliënt en giet ze in een juridisch jasje.”


030 693 86 19
elings@vanrhijnnotarissen.nl

 

Marjolein is lid van de VMSN (Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat, www.vmn-notaris.nl) en de VOC (Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten).

 • VMN logo v2

Antoinette van Drenth-Blom

Notarisklerk

Specialisatie: ondernemingsrecht

Meer over Antoinette

Antoinette werkt sinds 1994 in het notariaat. In 2000 behaalde ze haar vakdiploma als notarisklerk. Binnen ons kantoor richt ze zich met name op het ondernemingsrecht. Ze houdt zich onder andere bezig met B.V.-statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, fusie- en splitsingstrajecten, aandelenoverdrachten en optieovereenkomsten.

 

Wat kun je van Antoinette verwachten?

Persoonlijke aandacht en een praktische en snelle oplossing voor jouw specifieke vraag of probleem.

 

"Je kunt een klant alleen goed adviseren als je de mens achter het dossier leert kennen. Die persoonlijke betrokkenheid geeft mijn werk een extra dimensie."

 

030 693 86 19
vandrenth@vanrhijnnotarissen.nl

mr. Amber Soetoredjo

kandidaat-notaris

Specialisatie: familierecht

Meer over Amber

Amber is in 2015 afgestudeerd in het Notarieel recht. Sinds 2016 is ze als kandidaat-notaris werkzaam in het personen-, familie- en erfrecht. In haar dagelijkse werkzaamheden voert ze besprekingen met cliënten in het personen-, familie- en erfrecht en werkt ze deze uit tot notariële akten.

 

Wat kun je van Amber verwachten?

Een juridisch correcte en inhoudelijk goede akte die in begrijpelijke taal en heel persoonlijk aan je wordt uitgelegd.

 

"Als kandidaat-notaris sta ik graag cliënten bij om belangrijke gebeurtenissen in het leven juridisch vast te leggen. Mijn drijfveer hierbij is persoonlijk contact. In mijn gesprekken met cliënten heb ik daarom bijzondere aandacht voor de persoonlijke wensen, voorkeuren en behoeften"

 

030 693 86 30
Soetoredjo@vanrhijnnotarissen.nl

mr. Therese Adriaanse

Kandidaat-notaris

Specialisatie: onroerend goed

Meer over Therese

Therese startte op ons kantoor tijdens haar studie Notarieel recht aan de Universiteit van Utrecht. Ze verrichte werkzaamheden voor diverse van onze afdelingen, totdat ze in 2015 afstudeerde. Sinds 2016 houdt ze zich voornamelijk bezig met de overdracht van woningen en appartementen.

 

Wat kun je van Therese verwachten?

Een soepele eigendomsoverdracht, waardoor de aankoop van je nieuwe woning echt een feestelijk moment wordt.

 

"Het kopen van een woning is voor veel cliënten een stressvolle periode. Want er moet opeens van alles worden geregeld. Ik draag graag mijn steentje bij om de scherpe randjes van die stress te halen."

 

030 693 86 21
adriaanse@vanrhijnnotarissen.nl

Mary Bours-van Daatselaar

Notarisklerk

Specialisatie: nalatenschappen

Meer over Mary

Mary is sinds 1999 verbonden aan ons kantoor. Ze werkt op de afdeling familierecht als deskundige nalatenschappen en is ook verantwoordelijk voor de privé-administraties van een aantal van onze klanten. In 2013 behaalde ze haar Akte van Bekwaamheid als notarisklerk.

 

Wat kun je van Mary verwachten?

Dat de nalatenschap van je dierbare tot in de puntjes wordt geregeld. En dat je goed wordt geadviseerd en begeleid in deze verdrietige periode.

 

"Het persoonlijke contact en het meedenken met onze cliënten geven me veel positieve energie. Het doet me goed als cliënten zeggen dat ze door mijn uitleg een stukje rustiger zijn geworden.”

 

030 693 86 25
bours@vanrhijnnotarissen.nl

Emmy Greeve

Notarisklerk

specialisatie: familierecht en nalatenschappen

Meer over Emmy

Emmy Greeve Notarisklerk specialisatie: familierecht en nalatenschappen

Emmy is sinds 1993 werkzaam in het notariaat in het personen-, familie- en erfrecht. In 1999 behaalde ze haar Akte van Bekwaamheid als notarisklerk en is als executeur gecertificeerd lid van de NOVEX.  Ze bespreekt met cliënten hun wensen op het gebied van het familie- en erfrecht en stelt aan de hand van deze besprekingen de akte op en wikkelt nalatenschappen af.

 

Wat kun je van Emmy verwachten?

Een akte die binnen de juridische kaders op uw persoonlijke wensen en omstandigheden is afgestemd.

 

"Het is altijd van belang dat beslissingen worden genomen op basis van goede en volledige informatie. Ik begeleid en informeer mensen graag bij de familierechtelijke zaken die zij willen regelen. Tijdens het persoonlijke contact bespreken we uitgebreid de wensen, de persoonlijke omstandigheden en de juridische mogelijkheden. Dat is van groot belang om uiteindelijk samen met de mensen tot een voor hen passend en goed resultaat te komen. "

 

030 693 86 17
Greeve@vanrhijnnotarissen.nl

Zeker weten dat je zaken goed zijn geregeld

Vraag een offerte aan